меню сайта

вход

мой Донецк

 

Полянин Юрий Анатольевич. Дистанционное обучение

Менеджмент и маркетинг в культуре

менеджмент в искусстве и культуре

   Здесь представлены все необходимые конспекты для изучения предмета "Менеджмент в культурно-досуговой сфере" студентами Донецкого училища культуры и других учебных заведений культурологической направленности.

Макет рекламного обращения. Методика разработки

  При разработке макета, необходимо учитывать требования  предъявляемые  к 4-м составным частям любого рекламного обращения.

  Первая страница «развёртки» - это слоган (девиз рекламы);

  Вторая страница – это зачин (краткое описание рекламируемого объекта);

  Третья страница – это информационный блок(подробное описание, положительные характеристики объекта, отмечаются его позитивные стороны, делается упор  на особую  оригинальность рекламируемого товара).

Подробнее...

Що таке власність?

  власність                Що таке власність?

  Власність – це право фізичних та юридичних осіб використовувати майно, фінансові кошти, інші матеріальні цінності  з вигодою для  себе, спираючись на закон України «Про власність».

  Якщо повністю відповідати вимогам законодавчих актів, ми знаходимо для себе відповідь на слідуюче питання, а якщо матеріальна ціність   не є нашою власністю, на законних засадах? Відповідь однозначна -  ми не маємо  юридичного права  претендувати  на цю річ.

Подробнее...

Схема до теми: "Функції маркетингу центру дозвілля"

                Схема до теми:

"Функції маркетингу центру дозвілля"

 Функції маркетингу центру дозвілля

 

Функції маркетингу

                    Функції маркетингу

  Марке́тингові фу́нкції —це окремі види або комплекси видів спеціалізованої діяльності культзакладів, що здійснюються в процесі розробки нових проектів з метою їх реалізації, та отримання прибутку. З цього  приводу розглянемо слідуючі функції маркетингу товарів духовної продукції:.

Аналітична функція:

·  вивчення ринку як такого;

·  вивчення споживачів;

·  вивчення фірмової структури ринку;

·  вивчення товару;

·  аналіз внутрішнього середовища підприємства.

Виробнича функція:

·  організація виробництва нових товарів;

·  організація матеріально-технічного забезпечення;

·  управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

Збутова функція:

·  організація системи товароруху;

·  впровадження цілеспрямованої товарної політики;

·  організація сервісу;

·  впровадження цілеспрямованої збутової політики...

Функція управління:

.  планування маркетингової діяльності;

.  організація маркетингової діяльності;

.   інформаційне забеспечення ;

.   контроль маркетингової діяльності.

    Аналітична функція

Аналітична функція маркетингу існує для проведення маркетингових досліджень  різних масштабів і як результат – розробка маркетингових планів стратегічного та оперативного рівня. Основний зміст аналітичної функції маркетингу – проведення маркетингових досліджень для зниження невизначеності та ризику і прийняття обгрунтованіших маркетингових рішень.

Аналітична функція містить такі складники:

.  вивчення ринку регіону на наявність ТДП;

.  вивчення споживачів;

.  вивчення специфічних особливостей товару чи послуг.

Виробнича функція

Виробнича функція маркетингу призначена для формування і реалізації інноваційних  товарів духовної продукції, через розробку й підтримку програм створення нових товарів і вдосконалення наявних.

Виробнича функція містить такі складники:

.  організація виробництва нових товарів;

.  організація матеріально-технічного забеспечення;

.  управління якістю та конкурентноспроможністю продукції.

Організація виробничого процесу у структурі клубної установи, спрямована  на прийняття і ркалізацію рішення про розробку і постановку нових клубно-масових заходів, реалізація яких дасть змогу підвищити рівень задоволеності споживачів, посилить або сформує конкурентну перевагу та забеспечить одержання прибутку.

Оскільки конкурентноспроможність продукції становить сукупність властивостей товару, що забеспечує його здатність конкурувати з аналогами на конкурентному ринку в певний період часу, то перед культпрацівниками постає завдання формувати:

.   ціноутворення на товари духовної продукції;

.   виготовляти якісну продукцію, згідно вимогам часу;

.   організувати зворотній зв’язок з громадскістю.

Збутова функція

Збутова функція спрямована на створення ефективної збутової мережі для підтримування конкурентоспрооможної пропозиції культзакладу та реалізування її з найбільшою вигодою для себе. Ця функція передбачає організацію і формування збутових мереж, спроможних охоплювати цільвий ринок і швидко та ефективно збувати продукцію, адекватну творчим можливостям культзакладу.

Функція управління

Управління маркетингом – це систематичний цілеспрямований вплив на маркетингову діяльність через планування, організацію, мотивацію і контроль для досягнення маркетингових цілей, які ставить перед собою сучасний Центр організації дозвілля.

Управління маркетингом включає такі складники:

.  планування маркетингової діяльності;

.  організація маркетингової діяльності;

.  інформаційне забеспечення;

.  контроль за виконанням запланованих дій.

  Упрвлінська функція є запорукою ефективного виконання всіх функцій маркетингу, оцінка результатів реалізації стратегій, планів і програм, формування посадових функцій працівників відділів клубної установи, їхніх повноважень і відповідальності.

Типы маркетинга товаров духовной продукции

  Изучая методы и практические действия клубных заведений, направленные на выявление дополнительных источников финансирования, культработники постоянно сталкиваются с обстоятельствами, которые мешают продуктивно, а главное выгодно, реализовать свою продукцию. В этом случае, знания типов маркетинга помогает  нам  сориентироваться в выборе мер относительно улучшения маркетинговой ситуации КДУ.

  Знание типов  маркетинга необходимо для ориентирования и принятия точных решений в процессе возникновения многочисленных проблем: объективтивного  и субъективного характера (непрофессионализм кадров, отсутствие  достаточного финансирования, а значит слабая материально-техническая база, отсутствие должного интереса   к деятельности клубного учреждения потребителей духовной продукции).

Подробнее...

Типи маркетингу духовної продукції

         Типи маркетингу духовної продукції

 типи маркетингу

типи маркетингу

типи маркетингу

Сутність менеджменту в соціально-культурній сфері

Сутність менеджменту в соціально-культурній сфері

  Сучасне виділення соціально-культурного підходу в різних галузях бізнесу і менеджменту дозволяє по іншому підійти до осмислення проблеми культуроцентричності основних ціннісних орієнтацій народів у взаємозв’язку культур. Ця проблема є вельми актуальною для регіонів, де формується активна сфера розширення конкретної співпраці між менеджерами зокрема в області реклами, збуту тощо.

  В цих значущих сферах соціальних комунікацій облік взаємних відмінностей і соціокультурній сфері викликає теоретичний та практичний інтерес.

  Культура впливає на поведінку і спілкування не прямо, а опосередковано – через цінності, які знаходять віддзеркалення в професійній діяльності менеджерів, оскільки цінності багато в чому визначають ефективність діяльності менеджерів в цілому, а національні і культурні відомості впливають на відбір інформації в процесі спілкування, вибір мотиваційних стратегій на саму особу менеджера, її міжособові, соціальні відносини, навички взаємодії з іншими на основі найважливіших і глибинних принципів, що визначають його відносини з навколишнім світом.

  Не дивлячись на те, що менеджери, як професіонали, у всіх культурах дотримуються, в основному, одних і тих же цінностей – вони розрізняються залежно від відмінностей в організації соціально культурного середовища.

  Під менеджером розуміється система управлінської діяльності, що забезпечує успішне функціонування самих різних соціальних інститутів – організацій, покликаних здійснювати деяку соціально значущу діяльність.

  Взагалі, соціально-культурна сфера – складне, неоднозначне поняття. Одні автори визначають соціально-культурну сферу як сукупність підприємств, що випускають продукт, пов’язаний з життєдіяльністю людей, і в цьому випадку до соціально-культурної сфери відносять дуже багато галузей економіки, такі як автомобілебудування, виробництво побутової техніки та ін.

 

Схема до теми: "Система маркетингових відношень"

                             Схема до теми:

             "Система маркетингових відношень"

маркетингові відношення

Роль продюсера у культурно-дозвіллєвій діяльності

Роль продюсера у культурно-дозвіллєвій діяльності

        Основні функції продюсерської діяльності:

- Організація;

- Контроль;

- Координація;

- Регулювання;

- Передбачення;

- Активізація.

   Історично склалося, що менеджмент – це управління в умовах ринкової економіки, збільшення форм власності і ролі людського фактору.

   Головними ознаками сучасної продюсерської діяльності як своєрідного типу управління є:

- Організаційні форми управління (гнучкі та адаптовані до процесів ринкової поведінки компанії);

- Професіоналізм персоналу;

- Організаційні пріоритети (людський фактор);

- Мотивування ефективної діяльності;

- Особистійсний чинник (творчість і мистецтво менеджера, виділення креативного компонента).

   Роль продюсера міцно пов’язана з визначенням менеджменту, але, як і вбудь-якій сфері діяльності, має певну специфіку. Саме собою поняття – продюсер в Україні радикально відрізняється від розуміння цієї професії в інших країнах.

Робота продюсерської групи

          продюсерська група Робота продюсерської групи

             Організаційно-правовий блок

  Виконавчий продюсер є правою рукою генерального продюсера. Він вирішує питання управлінського, творчого і фінансового характеру, але остаточне рішення приймає генеральний продюсер.

Подробнее...

Практика некомерційного маркетингу

          Практика некомерційного маркетингу

  Некомерційний маркетинг, як вид діяльності реально існує на практиці і проявляє себе:

·   У вивченні потреб населення і орієнтації діяльності на організацію їх задоволення.

·  Засвоєнні інноваційних форм і методів праці.

·  Забезпеченні високого іміджу й репутації організації.

  Некомерційна маркетингова діяльність має велике соціальне значення, оскільки сприяє підвищенню ефективності роботи культзакладу та його популярності серед населення. В цьому випадку інструментами маркетингу будуть:

·  Оцінка та прогноз впливу на контингент споживача.

·  Планування, що дозволяє установі культури самостійно розробляти стратегію діяльності.

· Підвищення розвинутої системи спільних комунікацій, що сприяє зросту репутації та іміджу установи культури.

                     Основні функції некомерційного маркетингу

  Маркетинг, як діяльність установи культури, що спрямована на задоволення потреб суспільства, виконує такі функції:

· Вивчення потреб, що визначає індивідуальні вимоги населення, що ґрунтуються на їх смаку, культурі, системі цінностей.

·  Відвідувачі мають право виконувати та обирати собі форму дозвілля, а маркетинг може лише корегувати цей вибір.

      Основні цілісні напрямки маркетингу у сфері культури

  Одна із особливостей маркетингу у сфері культури пов’язана з тим, що у деяких випадках некомерційна діяльність дає фінансовий результат. Наприклад, керівництво планує провести фольклорний фестиваль. За допомогою маркетингових комунікацій притягує спонсорів, які зацікавлені у рекламі особистого бізнесу. Результат – додаткове фінансування, що є стратегічною маркетинговою ціллю, при цьому підвищення культурного рівня населення.

Додаткові фінансові надходження - один із основних засобів досягнення цілей в установах культури. Це шляхи використання різних засобів залучення коштів на потреби культзакладу. Можна навести приклади таких надходжень: часткові спонсорські відрахування, накопичення фінансування за рахунок активізації платних послуг.

- Збір, обробка та аналіз інформації, отримання дійсних фактів щодо сегментів ринку споживачів, які проявляють активну зацікавленість нашою діяльністю. На основі цих данних формується комплекс необхідних організаційних заходів, що змінюють роботу КУ на краще.

- Визначення потреб споживача на основі принципів кон'юктуризації споживчого попиту. Не жорстке нав'язування нашої продукції, а коректне просування найбільш цікавих пропозицій до споживача, спираючись на його вольові бажання і духовні потреби..

- Формування й задоволення потреб під час появи різноманітних заходів, які більш популярні у відвідувачів. На цій творчій базі і необхідно будувати майбутню діяльність кульзакладу.

- Освоєння інноваційних процесів  не може відбуватися без впровадження нових форм клубно-масової роботи, наявність оригінальних постановчих рішень, необхідно змінювати засоби передачі інформації, які відповідають вимогам сучасності. Все це сприяє відновленню інтересу аудіторії до центру дозвілля, а інтерес - це крок до підняття його творчого авторитету.

- Джерело (існування та розвиток) – податки, пільги, внески, збори.

- Ресурси – обмежені і контролюються суспільством.

  Наголос на некомерційну суть маркетингу соціокультурної діяльності підкреслює значення розробки таких маркетингових проблем, які визначають цільові напрямки його організації в установах культури, по-перше – розвиток принципів соціально-етичного маркетингу.

            Конпепції організації маркетингової діяльності

   Маркетинг у сфері культури йде паралельно з концепціями товарного ринку. Вони підкреслюють його особливості в соціокультурній сфері. Є п’ять концепцій, за допомогою яких організації ведуть свою діяльність:

·   Удосконалення виробництва.

·   Інтенсифікація комерційних зусиль.

·   Удосконалення товару.

·   Загальний маркетинг.

·   Соціально-етичний маркетинг.

Побудова продюсерського проекту культурної акції

  Побудова продюсерського проекту культурної акції

   Продюсерський проект – це фінансово-творчий  документ, який призваний  націлити роботу постановочної групи  на розв'язування  різних, непередбачених питань: фінансових  і  організаційних, які в пряму сприяють  практичній реалізації замисленого.

    Головне в проекті - щоб ідея «вистрілила» і дала очікуваний прибуток. Тому вона (ідея) повинна бути  оригінальної, обов'язково інноваційної, а це як відомо,  вимагає значних фінансових ресурсів  і обов'язкового контролю над їхнім використанням, з боку продюсера.

   Слід також зазначити, що ціль продюсерького  проекту,  який розробляє продюсер разом із творчою постановочною групою –організувати  діяльність спрямовану  на одержання прибутку на основі самооплатності й  досягнення   повернення вкладених коштів у якості прибутку, на основі  високого  художнього  рівня  реалізованих творчих планів.

    У цьому зв'язку дуже важливі в продюсерській діяльності,  такі поняття як: «чисті» і «спекулятивні» ризики.

  «Чисті» ризики виникають у тих обставинах, коли є ймовірність збитку й немає ймовірності одержання доходу. І із цим нічого не можна поробити( стихійні лиха, пожежі, крадіжка й т.і).

   «Спекулятивні» ризики існують коли існує  можливість і втратити, і виграти(значне  придбання з наступною більш вигідною реалізацією). Ніхто не застрахований, що чудове придбання на першому етапі, може принести очікуваний успіх на другому. Велике  фінансове вкладення не є  гарантією   майбутніх успіхів, є ситуації ризику не підвладні нашим  діям, але їх потрібно знати й чітко контролювати  й по-можливості вживати заходів по їхньому усуненню.

   Чисті ризики –підлеглі певним закономірностям. На цій базі може бути побудована науково-обґрунтована політика по захисту від негативного  впливу.

   Спекулятивні ризики  повністю залежать від особистісних, суб'ективных ситуацій (кваліфікація кадрів, наявність творчого мікроклімату в колективі, здоров'ї, психічна не стабільність і т.і.) У цьому випадку сам продюсер і всі хто беруть участь у здійсненні продюсерського проекту, стають джерелами спекулятивних ризиків.

   Тому при необхідності отримати значне  фінансування для здійснення постановчої роботи клубно-масового заходу, творча група повинна обов’язково мати план своїх дій, чітко уявляти розміри ризиків, намагаючись зробити проект дійсною  подією в житті селища, району, міста і підняти таким чином  іміджову  популярність культзакладу до значних творчих вершин.

  Побудова  продюсерського проекту – це робота, яка базується на фактичному аналізі кожним культпрацівником, своїх можливостей в сфері матеріально – фінансового  забеспечення, вивчення кон’юктури ринкових відношень, а також сегменту споживачів. Цей документ – основа успішного втілення удейно – тематичного задуму, перетворення його в яскраве  видовище.

Підприємницька діяльність в Україні

  Підприємницька діяльність в УкраїніКонституція України закріплює підприємництво як найважливіше право людини і громадянина. Згідно з нею (ст.42) кожен має право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом, а держава забезпечує захист конкуренції у цій сфері(ст.42), виключно законами визначає гарантії та правові основи підприємництва(п.8 ст.91). 

Подробнее...

Схема рекламного процесу

                   Схема рекламного процесу

схема рекламного процесу

Особливості сучасного рекламного процесу

           Особливості сучасного рекламного процесу

   сучасний рекламний процесДля розуміння рекламного процесу культурної акції, необхідно знати окремі елементи, з яких складається взаємодія всіх учасників цього процесу на різних етапах та рівнях.

     Рекламодавець – це фізична чи юридична особа, яка має права замовника рекламної продукції.

Подробнее...

Основні структурні особливості продюсерського проекту культурної акції

Основні структурні особливості

продюсерського проекту культурної акції

 


ТВОРЧА ЧАСТИНА

В ній чітко формулюється ідейно-тематична основа м айбутнього клубно-масового заходу, його задум. Наявність творчих колективів та окремих виконавців. Наявність сценічних майданчиків, сучасного сценічно-технічного обладнання.


МЕНЕДЖЕРСЬКО-МАРКЕТИНГОВА

Вказує на можливість творчої групи, яка здійснює постановчо-управлінські функції. Планування  ризику та шляхи його усування. Здійснення рекламовиробництва. Чітко розроблені функціональні обов’язки між членами постановчої групи. Які шляхи впровадження маркетингу пропонуються, крім реклами. Принцип ціноутворення.


    ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА

Наявність статутного капіталу для початку здійснення організаційних заходів. Розробка кошторису доходів й  витрат на проведення культурної акції. Наявність звітної фінансової документації: накладні, фінансові довідки, квітанції тощо.

Менеджмент в сфері дозвілля

Менеджмент в сфері дозвілля      Менеджмент в сфері дозвілля

   Менеджмент – це сучасна система управління будь-яким підприємством: державним чи приватним. Це мистецтво керування діяльністю інших людей – підлеглих. Це створення й підтримка нормального психологічного мікроклімату, вірне прийняття управлінських рішень та їх реалізація, з використанням відомих стилів керівництва: авторитарного, демократичного та ліберального.

   Керівник – це особа, що наділена владними повноваженнями і в силу цього приймає необхідні для підлеглих рішення «це той, хто вирішує що робити, як робити та несе за це відповідальність». Порядок, як і безлад, починається з керівника.

   Керівник (менеджер) має відповідати багатьом вимогам:

Ø Бути компетентним;

Ø Володіти здібностями керуючого;

Ø Мати необхідний обсяг правових знань.

   Бути компетентним – це передусім, добре знати роботу своїх підлеглих, уміти виконувати її якнайкраще, що дозволяє керівнику об’єктивно оцінювати будь-які нововведення в роботі підлеглих, відокремлювати корисну ініціативу від марної, вміти вчасно допомогти підлеглому виправити допущені помилки, добитися підвищення продуктивності праці та покращення якості роботи.

   Керувати справою -  це виконувати управлінські функції, що мають на меті об’єднання зусиль своїх підлеглих для рішення нагальних завдань та досягнення необхідного результату.

   Кожен керівник виконує такі основні функції:

Ø Забезпечує організаційний порядок;

Ø Підтримує нормальний психологічний клімат в колективі;

Ø Підготовлює та приймає управлінські рішення;

Ø Організує їх виконання;

Ø Виконує оцінку ефективності виконаної роботи.

 

Менеджмент соціокультурної сфери

     Менеджмент соціокультурної  сфериМенеджмент слід розуміти, як організаційну культуру управління, яка забеспечує всім працівникам реальні права для участі в реалізації управлінського рішення. Це новий підхід до оцінки  ролі підлеглих-виконавців, у процесі відповідальності за результати своєї  праці. Менеджмент – це мистецтво керування іншими людьми – підлеглими, заохочення їх єдиною ідеєю – досягнути вищих результатів в своїй роботі.

Подробнее...

Матеріально-фінансове забезпечення діяльності клубної установи

              Матеріально-фінансове забезпечення

                     діяльності клубної установи

  Матеріально-технічне забезпечення – це основа діяльності, будь-якого підприємства, суттєва база для виконання необхідних організаційно-виховних, творчих завдань, з метою надання послуг різноманітним сегментам споживачів, згідно їх інтересам та економічним можливостям.

  В Основах законодавства України про культуру відзначається, що фінансування ЗК здійснюється частково за рахунок державних і місцевих бюджетів. На розвиток культури держава гарантує надати 8% від національного доходу України, але реальний національний доход ще тривалий час буде не зростати, а скорочуватись, тому визначені законодавством 8% кожного наступного року будуть становити меншу величину.

  Враховуючи об’єктивні причини недостатнього фінансування, в практиці Клубних установ все активніше вживають нові, інновавційні технології, сучасні методики організації КДД, щоб заробити якомога більше ПОЗАБЮДЖЕТНИХ коштів. Слід звернути увагу на те, що крім бюджетного фінансування існують інші джерела поліпшення матеріально-фінансового положення КЗ:

-   Кошти галузевих підприємств;

-  Надходження від профспілкових організацій;

-  Спецкошти (власні кошти);

-  Спонсорські та меценатські часткові надходження.

  Але не залежно від джерел фінансування, кожний культпрацівник повинен в своїй діяльності керуватися основними правилами фінансової дисципліни:

1. Своечасно і цілеспрямовано, економічно використовувати виділені державою кошти.

2. Витрачати кошти на цілі, які передбачені затвердженим кошторисом.

3. Неможливість перевитрат коштів, особливо по статті «заробітна плата».

4. Витрати коштів тільки в межах тих статтей, за якими затверджені витрати.

5. Своєчасно і точно оформлювати всю фінансово-звітню документацію.

 

Маркетинг як соціальне явище

Маркетинг як соціальне явище   Створюючи маркетингову ситуацію в регіоні, а під цією дією слід розуміти вивчення споживчого попиту населення на товари духовної продукції, установи культури зобов'язані провести наступну роботу:

Подробнее...

Коди виплат у кошторисі видатків бюджетних установ

                        Коди виплат у кошторисі

                    видатків бюджетних установ

  1150 - ця категорія включає придбання товарів військового призначення, військової техніки, військове будівництво (крім житла для військовослужбовців, гуртожитків, будівництва об'єктів соціально-культурного та побутового призначення).

  Сюди ж належать видатки спеціального призначення та видатки на послуги, пов'язані зі спеціальним призначенням: озброєння, автобронетанкова техніка, авіаційна техніка, кораблі і морська техніка, мостіння, асфальтування, бетонування смуг, доріг, засоби зв'язку та спеціальна техніка, службові тварини, видатки на бойову підготовку, капітальне будівництво, капітальний та поточний ремонти і реконструкція будов і споруд спеціального призначення військових частин, придбання довгострокового обладнання спеціального призначення, придбання, утримання та ремонт транспортних засобів спеціального призначення

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), 1161 - оплата теплопостачання, 1162 - оплата водопостачання і водовідведення, 1163 - оплата електроенергії, 1164 - оплата природного газу - зокрема оплата послуг з його транспортування, 1165 - оплата інших комунальних послуг - утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття, утримання доріг, прибирання парків, скверів, площ, майданчиків, місць загального користування, кладовищ, ліквідація стихійних звалищ, миття, утеплення, дезінсекція та дератизація приміщень, обслуговування ліфтів, сміттєпроводів, антен тощо), 1166 - оплата інших енергоносіїв - дров, мазуту, торфу, вугілля тощо, Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення (код 1170)

   КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (код 2000)

  Придбання основного капіталу (код 2100)

  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

  2110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування - входить придбання виробничого та невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування. За цим кодом можуть здійснюватися видатки з монтажу та пусконаладки обладнання, якщо це обумовлено угодою на придбання зазначеного обладнання

  Капітальне будівництво (придбання) (2120) 2121 - будівництво(придбання) житла - видатки на капітальне будівництво нових житлових будівель та приміщень, придбання житлових приміщень, об'єктів (зокрема на вторинному ринку), житлових приміщень для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, гуртожитків, об'єктів державного житлового фонду та пайова участь у будівництві житла; 2122 - будівництво (придбання) адміністративних об'єктів - видатки на капітальне будівництво та придбання адміністративних об'єктів.

 

Джерела формування та планування витрат на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

Джерела формування та планування витрат

                 на культурно-масову, фізкультурну

                          та оздоровчу роботу  

  формування витрат на культурно-масову роботуВідповідно  до статті 44  Закону України «Про професійні спілки, їх  права та Гарантії діяльності», работодавці зобов’язані відраховувати не менш ніж 0,3% фонду заробітної плати чи за рахунок додаткових бюджетних асигнувань. У профспілкових організаціях бюджетних установ, відповідні видатки необхідно здійснювати за кодом 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки» (лист Держказначейства України від 10.02.2005 №07-06/237-1160/.

    Відповідно цьому  документу, надається примірний перелік послуг у рамках культурно-масової  та оздоровчої роботи, відповідно до затвердженного кошторису, можливе витрачання коштів за статтями:

 

3.1. Культурно-масова робота

 - проведення заходів з нагоди загальнодержавних і професійних свят, інших урочистих подій;

 - проведення тематичних науково-пізнавальних і дозвіллєвих заходів;

 - ушанування робочих династій та ветеранів праці;

 - придбання квитків на концерти, вистави, в музеї та на інші культурно-мистецькі та дозвіллєві заходи;

 - оренда приміщень палаців культури, клубів, театрів, кіноконцертних залів, танцювальних майданчиків тощо для організації масових культурно-мистецьких заходів для працівників, членів їхніх сімей, ветеранів праці;

 - придбання, прокат, а також поточний ремонт інвентарю, устаткування, обладнання культурно-мистецького призначення, музичних інструментів, магнітофонів, телевізорів, радіоприймачів, кіно-, відео- та фотоапаратури, наочних посібників, сценічних костюмів, реквізиту для гуртків аматорської художньої самодіяльності, матеріалів та інструментарію для технічних гуртків;

 - організація роботи клубних формувань (гуртків, колективів аматорської творчості тощо);

 - проведення конкурсів, оглядів художньої самодіяльності з різних жанрів мистецтва, виставок народної творчості тощо;

 - придбання нагородної атрибутики для відзначення переможців творчих змагань;

 - оплата послуг артистів із професійних театральних колективів, концертних організацій, а також організація роботи самодіяльних колективів, у т.ч. із залученням фахівців для надання їм практичної допомоги;

 - організація новорічно-різдвяних свят - оформлення залів, придбання святкових подарунків, сувенірної продукції, поштових карток для новорічно-різдвяних поздоровлень працівникам, членам їхніх сімей, ветеранам;

 - придбання квитків на новорічно-різдвяні заходи, в т.ч. і тих, які проводяться в інших регіонах України, з проплатою квитків на проїзд;

 - придбання квіткової продукції (квітів, вінків, гірлянд) для відзначення ювілейних дат, покладання до пам'ятників, меморіалів, обелісків;

 - утримання об'єктів культурного призначення, що перебувають на балансі первинної профспілкової організації, та оплата праці їх працівників;

 - відшкодування витрат, пов'язаних із відрядженням артистів-аматорів до місць проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, концертів у межах норм, передбачених чинним законодавством.

 

3.2. Фізкультурна робота

 - проведення заходів фізкультурно-оздоровчого та масово-спортивного спрямування (спартакіади, чемпіонати, турніри, змагання з окремих видів спорту тощо) для працівників та членів їхніх сімей;

 

3.3. Оздоровча робота

 3.3.1. Оздоровлення дітей у заміському дитячому оздоровчому закладі

 - організація тематичних заходів, ранків, свят;

 - організація лекцій, концертів силами професійних музичних і театральних колективів;

 - проведення тематичних екскурсій (1-2 для кожної зміни), колективних відвідувань музеїв, виставок, замовлення на ці потреби автотранспорту;

 - прокат кіно-, відеофільмів для колективного перегляду дітьми;

 - придбання звукотехнічної та освітлювальної апаратури, музичних інструментів, костюмів для загальнотабірних масових заходів;

 - придбання матеріалів для фото-, кіно- та відеозйомок масових та інших заходів;

 - придбання іграшок, розвиваючих настільних ігор, інвентарю для ігротеки;

 - придбання платівок, магнітофонних касет, лазерних дисків із записами музичних творів;

 - придбання обладнання, інструментів і матеріалів для роботи технічних і художніх гуртків;

 - організація та проведення масових заходів фізкультурно-оздоровчої спрямованості, рухливих ігор для дітей;

 - придбання канцприладдя для випуску загальнотабірної та загонових стінних газет, плакатів, реклами масових заходів;

 - придбання бланків грамот, дипломів, призів, сувенірів, продуктів харчування (цукерок, тістечок, шоколаду, фруктів тощо) для відзначення (нагородження) переможців і лауреатів конкурсів, оглядів, фестивалів, спортивних змагань;

 - придбання фізкультурно-спортивного інвентарю та спортивної екіпіровки для проведення командних змагань з ігрових і легкоатлетичних видів спорту;

 - придбання книжкової продукції для табірної бібліотеки, дитячих газет і журналів;

 - придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів, надання їх працівникам з повною або частковою оплатою відповідно до діючого на підприємстві Положення чи умов колективного договору;

 - утримання дитячих оздоровчих закладів, які перебувають на балансі первинної профспілкової організації, оплата праці їх працівників.

Головні форми власності суб’єктів підприємництва, та їх види

Головні форми власності суб’єктів підприємництва, та їх види   

форми власності суб’єктів підприємництва

  В законі "Про власність" зазначено, що власність в Україні виступає у формах приватної, колективної і державної власності. Отже, в Україні мають місце такі форми права власності:

   - право приватної власності;

  - право колективної власності

  - право державної власності.

  В основі поділу права власності на форми лежить принцип суб'єктності, тобто принцип належності права тому чи іншому суб'єктові. До права приватної власності нале-жить власність громадян та створених ними юридичних осіб. Право державної власності поширюється на влас-ність, яка належить Україні в цілому (загальнодержавна власність) і адміністративно-територіальним одиницям (комунальна власність).

  Щодо права колективної власності підкреслимо, що в Україні є власність, яку неможливо зарахувати ні до права приватної, ні до права державної власності. Це власність, що належить профспілкам, політичним партіям та іншим громадським об'єднанням, релігійним та іншим організаціям, які є юридичними особами. Можливо, право саме на цю власність і доцільно називати правом колективної власності. Але законодавець до права колективної власності, крім перелічених, зараховує також право власності, що належить трудовим колекти-вам державних підприємств, колективам орендарів, колективним підприємствам, кооперативам, акціонерним товариствам, господарським товариствам та об'єднанням.

 Поняття форми власності в Україні 

   Власність - економічна категорія, що є одним із проявів суспільних відносин із приводу привласнення матеріальних благ.
  Право власності - це сукупність правових норм, які регулюють і закріплюють суспільні відносини, що виникають із присвоєнням матеріальних благ громадянами, юридичними особами та державою, які надають названим суб'єктам рівні права та обов'язки з володіння, користування і розпорядження майном.
   Право власності розглядають як в об'єктивному, так і в суб'єктивному аспектах.   В об'єктивному аспекті право власності - сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з володіння, користування і розпорядження майном. Правовою основою закріплення права власності в Україні є Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. та інші законодавчі й нормативні акти.
    Власність народу України - надра землі, повітряний простір, вод ні та інші природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.
  Приватна власність - майнові та особисті немайнові блага конкретної фізичної особи (жилі будинки, транспортні засоби, грошові кошти, цінні папери, результати інтелектуальної творчості та інше майно споживчого й виробничого призначення).
    Колективна власність - це майно, що належить певному колективу і є необхідним для його функціонування (майно колективного підприємства, кооперативу, орендного чи акціонерного підприємства, господарського товариства, господарського об'єднання, професійної спілки, політичної партії чи іншої громадської організації, релігійної організації тощо).
   Державна власність - це майно, необхідне для виконання державою своїх функцій (як-от: єдина енергетична система, інформаційна система, системи зв'язку, транспорту загального користування, кошти державного бюджету тощо). Державна власність поділяється на загальнодержавну та власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальну).
  Таким чином, власність - це відносини між людьми з приводу речі. З одного боку цих відносин, - власник, який ставиться до певної речі як до своєї, з другого - не власники, всі інші особи, які зобов'язані ставитися до цієї речі як до чужої. Привласнюючи конкретну річ, власник тим самим усуває від неї всіх інших осіб, вступаючи в такий спосіб у відносини з ними.

Правомочність володіння - це юридичне забезпечена можливість власника бути в безпосередньому фактично-му зв'язку з річчю. Володіння треба розуміти не як по-стійний матеріальний зв'язок власника з річчю, а як постійну можливість такого матеріального зв'язку, воно тісно пов'язане з волевиявленням. Для власника право володіння забезпечує можливість у будь-який час вирішувати долю речі, використовувати її корисні якості. Тому, якщо особа володіє річчю, то це дає можливість лише припустити, що вона є її власником. Це враховує-ться правом при встановленні презумпції законності фа-ктичного володіння, що означає: той, у кого знаходиться річ, припускається її законним володільцем, якщо не буде доведено протилежне.

Правомочність користування - це заснована на законі можливість вилучення корисних властивостей речі для задоволення потреб власника чи інших осіб. Користування майном може проявлятися по-різному. Наприк-лад, власник земельної ділянки, обробляючи землю, користується нею. Власник будинку, проживаючи в ньому, теж користується будинком.

Власник може використовувати своє майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом, діяльності.

 

Бізнес і культура в сучасному світі

Бізнес і культура

Бізнес і культура в сучасному світі припускають і доповнюють один одного, не існують один без одного. Така співпраця має глибокий політологічний сенс, надзвичайно важливий для розвитку і перетворення суспільства. Річ в тому, що ця співпраця, по суті справи, є засобом цивільного суспільства – не декларування, а нарощування його реальної сили, механізмів, процедур.

Подробнее...

счетчикиЯндекс.Метрика

статистика сайта

Посетители
65
Материалы
118
Количество просмотров материалов
688349